Klachten reglement

versie juni  2020

Algemene Bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • de organisatie : Parkstad Bewindvoering
 • de directie : Zij die belast zijn met de dagelijkse leiding
 • bewindvoerder : parkstad bewindvoering BV
 • medewerker : iedere andere medewerker dan de bewindvoerder
 • klager; een persoon die een klacht indient
 • brancheorganisatie BPBI
 • cliënt ; een onder bewindgestelde of iemand met wie PB een overeenkomst heeft afgesloten
 • bezwaar ; schriftelijk ter kennis van de onderneming gebrachte uiting van onvrede
 • klacht, iedere uiting van onvrede over de dienstverlening
 • wie kan klagen: een persoon die diensten afneemt bij parkstad bewindvoering

Artikel 2

Werkingssfeer  
Een klager of diegene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft, kan zich door een gemachtigde, advocaat en procedeur laten bijstaan of vertegenwoordigen.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4
Klachten kunnen mondeling en  schriftelijk worden ingediend. Een mondelinge klacht moet wel op schrift gesteld worden. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 

 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving waartegen de klacht gericht is

Artikel  5
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht de klacht ongegrond is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld.  En dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 6
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
 • de klacht anoniem is
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 1 jaar voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 7
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 9
Deze regeling treedt in werking op 06-2020 en geldt voor onbepaalde tijd.